ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Ειδικευμένη στην Ασθητηριακή Ολοκλήρωση (S.I)
Στην Νευροεξελικτική Αγωγή - NTD/BOBATH
Στην Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδο Sherborne, (Sherborne Developmental Movement)
Στη Μέθοδο PECS (Picture Exchange Communication System - Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων)
Στη Δομημένη εκπαίδευση TEACCH (Treatment of Autistic and Related Communication handicapped Children
Στη Μέθοδο PRT (Pivotal Response Treatment )
Στο πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης και Αυτισμός (Intensive Interaction & ASD)
Στις <<Κοινωνικές Ιστορίες>> (social stories)
Στην αντιμετώπιση της δυσγραφίας
Στη Μέθοδο SOS Aproach to Feeding
(When Children won't Eat: Picky versus Problem Feeders)
Είναι εξιουσιοδοτημένη να χορηγεί το Α' ΤΕΣΤ (Δοκιμασία test για τον έλεγχο της σχολικής ετοιμότητας)
και στην Εμβιομηχανική Διεύρυνση και Αποκατάσταση στα Κάτω Άκρα
με τη χρήση Ορθωτικών Συσκευών (κατασκευή ορθωτικών πελμάτων.)

customer_tabs